ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2018-2019

  • Εκτύπωση

Σας γνωρίζουμε ότι, για τις Αμοιβαίες Μεταθέσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο Μέρος 3ο, Κεφ. Β. της με αριθμ. 186387/Ε/22‐11‐2019 (ΑΔΑ: Ω0ΝΨ4653ΠΣ‐17Π) εγκυκλίου Μεταθέσεων για το έτος 2018‐2019.

Οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στην ανωτέρω εγκύκλιο, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση στη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά έως και 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Για φέτος, το χρονικό διάστημα υποβολής ορίζεται από 01‐04‐2019 έως και 15‐04‐2019, ημέρα Δευτέρα.

Για να δείτε το έντυπο αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης πατήστε εδώ