Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα

Άρθρα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

1. Ληξιαρχική πράξη γέννηση του τέκνου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
2. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής. Στην ίδια δήλωση θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα που ο καθένας από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση διαδοχικά και συνεχόμενα.
Εάν ο/η σύζυγος έχει κάνει χρήση, θα δηλώνεται το είδος της διευκόλυνσης (μειωμένο ωράριο ή άδειας ανατροφής) καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα που έγινε χρήση.
3. Βεβαίωση οικείου εργοδότη σχετικά με το αν ο/η σύζυγος έχει ήδη κάνει ολικώς ή μερικώς χρήση των δικαιωμάτων του/της και αν εργάζεται με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Αν δεν υπάρχει εργοδότης π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες προσκομίζεται βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΑΕΕ.
4. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία θα προκύπτει ρητά η ιδιωτική εργασία που ασκεί ο/η σύζυγος και το καθεστώς απασχόλησης. Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν χρειάζεται να προσκομίζουν τα ένσημά τους.
5. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα από το οποίο θα προκύπτει το είδος της εργασίας που δηλώνεται.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει χρήση της άδειας ανατροφής των τριών μηνών και 15

ημερών του Ν.4599/2019 δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση μειωμένου ωραρίου.

 

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα