Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Διοικητικά Θέματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΤΕ 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΤΕ 2021

Σας προωθούμε την  Εγκύκλιο 48132/Δ3/27-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΩΨΦ46ΜΤΛΗ-923) για την ίδρυση ΤΕ όπως και συνημμένα υποδείγματα εντύπων και πινάκων τόσο σε αρχείο PDF όσο και σε επεξεργάσιμη μορφή και  παρακαλούμε για την εφαρμογή των προβλεπομένων
 

Παρακαλούμε για την τήρηση των προθεσμιών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Οι προτάσεις χρήζουν εμπιστευτικό αριθμό πρωτοκόλλου, έχουν συγκεκριμένο υπόδειγμα και προωθούνται στη Διεύθυνσή μας

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΩΣ 20-05-2021.

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ

  • Καιρός

Αρχική Σελίδα Διοικητικά Θέματα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΤΕ 2021