Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Νομοθεσία

Νομοθεσία

ΝΟΜΟΙ - ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π.Δ. 79/2017 (Οργάνωση και λειιτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων)

Π.Δ. 603/1982 (Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)

Ν. 4115/2013 (Οργάνωση και Λειτουργία των Σ.Δ.Ε.Υ. - Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και άλλες διατάξεις)

Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)

Ν. 3699/2008 (Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)

Ν. 3528/2007 (Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων)

Ν. 3454/2006 (Θέματα Πολυτέκνων Οικογενειών)

Ν. 2690/1999 (Πρόσβαση σε Δημόσια Έγγραφα)

Ν. 1566/1985 (Νόμος Πλαίσιο)

Ν. 3979/2011 (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση)

Ν. 3966/2011 (Θεσμικό Πλαίσο Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και άλλες διατάξεις)

Για αναζήτηση επιπλέον νομοθετημάτων δείτε  εδώ

 

 

  • Καιρός