Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Αρχική Σελίδα Σχολ. Δραστηριότητες Πολιτιστικά Σεμινάρια - Εκδηλώσεις Δημοσιεύσεις (δεν θα δημοσιεύετε άρθρα σε αυτή την κατηγορία!) Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Η Διεύθυνση ΠΕ Πειραιά καλωσορίζει τα νεοδιόριστα μέλη εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), όπως ανακοινώθηκαν με την υπ. αριθμ. 23418/Ε4/17-02-2020 (ΦΕΚ 241/Γ/09-03-2020 - ΑΔΑ: Ψ65946ΜΤΛΗ-ΕΒ0) Απόφαση με θέμα «Διορισμός 1040 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)»

Οι παραπάνω παρακαλούνται να παρουσιαστούν έως

Για λόγους διευκόλυνσης των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπηρετούν ως προσωρινοί αναπληρωτές σε σχολικές μονάδες δημόσιας εκπαίδευσης και διορίζονται ως μόνιμοι με την ανωτέρω σχετική Απόφαση και οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 63, παρ. 4 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) υποχρεούνται να παραμείνουν στη θέση που είναι τοποθετημένοι έως τη λήξη του διδακτικού έτους, η δε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας αυτών θα πραγματοποιηθεί στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν.

Κατά την ανάληψη της υπηρεσίας είναι απαραίτητα τα παρακάτω έντυπα κατά περίπτωση και όσα αναφέρονται στις οδηγίες:

1.Οδηγίες για την πρόσληψη εδώ

2. Ανάληψη υπηρεσίας ΕΒΠ εδώ

3.Ανάληψη υπηρεσίας ΕΕΠ εδώ

4.Υπεύθυνη Δήλωση νεοδιόριστων εδώ

5.Υπεύθυνη Δήλωση οικογενειακής κατάστασης εδώ

6.Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας εδώ

7.Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εδώ

8.Υπεύθυνη Δήλωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εδώ

9.Αίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος εδώ

  • Περίληψη Υπουργικής Απόφασης εδώ
  • Διευκόλυνση ανάληψης υπηρεσίας εδώ
  • Ανακοίνωση διορισμού ΕΕΠ εδώ
  • Ανακοίνωση διορισμού ΕΒΠ εδώ
  • Καιρός