Ημέρα: 6 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. πρωτ.: 126423/Ε4/14-10-2022 Εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ, ανακοινώνει τον Πίνακα των αιτουμένων μετάθεση μελών ΕΕΠ κατά κατηγορία στον οποίο περιέχονται το ονοματεπώνυμο, ο…