Ημέρα: 1 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)» προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

Ο Ε.Ο.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση για τριετή απόσπαση στον Ε.Ο.Ε., από την έναρξη του…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση για τριετή απόσπαση στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., από την 1η…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΕΕΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ

Προκηρύσσουμε την πλήρωση, με επιλογή, της θέσης του Διευθυντή του ΕΕΕΕΚ Καβάλας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ που έχουν τα νόμιμα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο…