Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 50/96 (45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 100/97 (94Α’).

Για το έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων πατήστε εδώ