Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Πειραιά κατόπιν της υπ. αριθμ. 12/31-05-2022 Πράξης του δημοσιεύει ανακοινοποιημένους πίνακες μορίων μετάθεσης/βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης.

Για τους ανακοινοποιημένους πίνακες Γενικής Αγωγής πατήστε εδώ

Για τους ανακοινοποιημένους πίνακες Ειδικής Αγωγής πατήστε εδώ