Σας ενημερώνουμε, ότι στο Φύλλο Μητρώου για την αρ. 19003/Η2/22-02-2024 (ΑΔΑ:6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2025 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ έχει γίνει ανακοινοποίηση ως προς το πεδίο 17. ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ  από το εσφαλμένο 17. ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ (Όπως ορίζεται στις παρ. α, ε και στ του κεφ. Β’ της αριθμ. 19003/Η2/22-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στο εξωτερικό από το σχ. έτος 2024-25 και από το ημερολογιακό έτος 2025 νοτίου ημισφαιρίου) στο ορθό 17. ΔΙΑΚΟΠΗ ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ (Όπως ορίζεται στις περ. α, δ και ε του κεφ. Β’ της αριθμ. 19003/Η2/22-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στο εξωτερικό από το σχ. έτος 2024-25 και από το ημερολογιακό έτος 2025 νοτίου ημισφαιρίου).

Για να λάβετε γνώση του ανακοινοποιημένου Φύλλου Μητρώου Εκπαιδευτικού πατήστε ΕΔΩ