Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά μετά την αρ. 40/28-11-2022 Πράξη του και την εξέταση ενστάσεων επί του πίνακα μονάδων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, ανακοινώνει οριστικό πίνακα μονάδων μετάθεσης. Για τις λοιπές κατηγορίες μετάθεσης δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. Επισημαίνεται ότι ο οριστικός πίνακας περιλαμβάνει και διορθώσεις της οργανικής θέσης ορισμένων εκπαιδευτικών που έγιναν από την υπηρεσία.
Για να δείτε τον οριστικό πίνακα μονάδων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή πατήστε εδώ.