Η Διευθύντρια Π.Ε. Πειραιά κατόπιν της αριθμ. 8/29-05-2024 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά:

 

Α. Ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες μετάθεσης/οριστικής τοποθέτησης 2024-2025 σε κενές οργανικές θέσεις κατά την Α’ Φάση Μεταθέσεων-Οριστικών τοποθετήσεων που αφορούν στους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής και τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 15 του π.δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α’), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α’), το άρθρο 48 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α’), καθώς και το άρθρο 16 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199  Α’).

Επισημαίνονται τα παρακάτω:

Στα μόρια μετάθεσης που περιλαμβάνονται στους πίνακες που ανακοινώνονται, τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης έχουν προσμετρηθεί μόνο σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός πήρε μετάθεση ή τοποθέτηση και αποκλειστικά για τον Δήμο όπου ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία  μετατέθηκε ή τοποθετήθηκε.

 

Β. Καλεί τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που θα διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις στους προσωρινούς πίνακες μεταθέσεων/οριστικών τοποθετήσεων, να υποβάλλουν υπόψη της Γραμματείας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση grpyspe@dipe-peiraia.att.sch.gr αίτηση για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι  λόγοι υποβολής της, από σήμερα Τετάρτη 29/05/2024 έως και τη Δευτέρα 03/06/2024 και ώρα 11:00 π.μ., με θέμα: «Αίτηση για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων στους προσωρινούς πίνακες τοποθετήσεων». Επισημαίνουμε ότι η ως άνω αίτηση δεν αποτελεί ένσταση.

Προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων Γενικής Αγωγής, πατήστε εδώ

Προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, πατήστε εδώ

Προσωρινός πίνακας μη ικανοποιηθέντων Γενικής Αγωγής, πατήστε εδώ

 

Προσωρινός πίνακας μη ικανοποιηθέντων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, πατήστε εδώ