Α. Ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες μετάθεσης/οριστικής τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις κατά την Α’ Φάση Μεταθέσεων-Οριστικών τοποθετήσεων που αφορούν στους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής και τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 13 του π.δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α’), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α’), το άρθρο 48 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α’), καθώς και το άρθρο 16 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199  Α’).

Επισημαίνονται τα παρακάτω:

Στα μόρια μετάθεσης που περιλαμβάνονται στους πίνακες που ανακοινώνονται, τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης έχουν προσμετρηθεί μόνο σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός πήρε μετάθεση ή τοποθέτηση και αποκλειστικά για τον Δήμο όπου ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία  μετατέθηκε ή τοποθετήθηκε.

 Β. Καλεί τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που θα διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις στους προσωρινούς πίνακες μεταθέσεων/οριστικών τοποθετήσεων, να υποβάλλουν υπόψη της Γραμματείας του Π.Υ.Σ.Π.Ε. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe-peiraia.att.sch.gr αίτηση για διόρθωση, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι  λόγοι υποβολής της, από σήμερα 26 Ιουνίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023, με θέμα: «Αίτηση για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων στους προσωρινούς πίνακες τοποθετήσεων».

Με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και των Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων παρακαλούνται να λάβουν γνώση οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στη μονάδα τους, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο.

Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης  http://dipe-peiraia.att.sch.gr/.

Για την ανακοίνωση πατήστε , εδώ

Για τον προσωρινό πίνακα τοποθετήσεων Γενικής Αγωγής, πατήστε εδώ.

Για τον προσωρινό πίνακα μη ικανοποιηθέντων Γενικής Αγωγής, πατήστε εδώ.

Για τον προσωρινό πίνακας τοποθετήσεων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, πατήστε εδώ.

Για τον προσωρινό πίνακα μη ικανοποιηθέντων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, πατήστε εδώ.