1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2014-2015

2. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2014-2015

3. Έντυπο αίτησης απόσπασης ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ-2014

4. Έντυπο αίτησης απόσπασης ενιαίο Π.Ε και Δ.Ε. για υπηρεσίες και φορείς 2014

5. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2014

6. Έντυπο αίτησης απόσπασης ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ 2014

7. ΕΝΤΥΠO ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ_ 2014