Σας προωθούμε την  Εγκύκλιο 48132/Δ3/27-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΩΨΦ46ΜΤΛΗ-923) για την ίδρυση ΤΕ όπως και συνημμένα υποδείγματα εντύπων και πινάκων τόσο σε αρχείο PDF όσο και σε επεξεργάσιμη μορφή και  παρακαλούμε για την εφαρμογή των προβλεπομένων
 

Παρακαλούμε για την τήρηση των προθεσμιών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Οι προτάσεις χρήζουν εμπιστευτικό αριθμό πρωτοκόλλου, έχουν συγκεκριμένο υπόδειγμα και προωθούνται στη Διεύθυνσή μας

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΩΣ 20-05-2021.

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ