Δείτε, εδώ, την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., που αφορά την Ίδρυση και Λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ, για το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023