Νομοθεσία

Π.Δ 79/2017     (Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων)

Π.Δ.603/1982  (Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)

Ν.4115/2013     (Οργάνωση και Λειτουργία των Σ.Δ.Ε.Υ. – Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και άλλες διατάξεις)

Ν.3852/2010    (Καλλικράτης)

Ν.3699/2008   (Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)

Ν.3528/2007   (Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων)

Ν.3454/2006   (Θέματα Πολυτέκνων Οικογενειών)

Ν.2690/1999   (Πρόσβαση σε Δημόσια Έγγραφα)

Ν.1566/1985    (Νόμος Πλαίσιο)

Ν.3979/2011    (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση)

Ν.3966/2011    (Θεσμικό Πλαίσο Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και άλλες διατάξεις)

ΥΠΑΙΘ ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ               ( Θέματα αδειών Μονίμων Εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. , Ε.Β.Π. )

ΥΠΑΙΘ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   (Θέματα αδειών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. , Ε.Β.Π. )

 

Για αναζήτηση επιπλέον νομοθετημάτων δείτε  εδώ