Η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά ενημερώνει τους/τις νεοδιοριζόμενους/ες εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σχετικά με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων για την πρόσληψή τους.

Επισημαίνουμε ότι όλοι/ες οι νεοδιοριζόμενοι/ες εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ θα μισθοδοτηθούν από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας τους με το εισαγωγικό Μισθολογικό Κλιμάκιο (Μ.Κ.) 1 μέχρι την ολοκλήρωση της υποβολής όλων των δικαιολογητικών, του ελέγχου τους από την υπηρεσία και της αναγνώρισης προϋπηρεσίας και τυχόν συναφών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από αρμόδιο το Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά/Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π Αττικής). Η δε αναγνώριση θα ανατρέχει από ημερομηνία αιτήσεως.

Εφιστούμε την προσοχή στη λεπτομερή μελέτη των οδηγιών που ακολουθούν (0. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ), προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν δυσκολία στην ορθή συμπλήρωση και κατάθεση των δικαιολογητικών.

0. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ (ανακοινοποίηση). Πατήστε εδώ

1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΜ _ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗ. Πατήστε εδώ

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧ_ΔΙΔΑΚΤ. Πατήστε εδώ

3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ. Πατήστε εδώ

4. ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ. Πατήστε εδώ

5. ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤ ΣΤΡΑΤΟΥ. Πατήστε εδώ

6. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Πατήστε εδώ

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΙΣΘ ΠΡΟΫΠ. Πατήστε εδώ

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ. Πατήστε εδώ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (ΤΕΚΝΑ). Πατήστε εδώ

4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ. Πατήστεεδώ

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Πατήστε εδώ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ. Πατήστε εδώ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Πατήστε εδώ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ. Πατήστε εδώ