Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο

Οδηγίες υποβολής  αιτήσεων παραίτησης. Πατήστε εδώ

Έντυπο αίτησης παραίτησης σε μορφή pdf. Πατήστε εδώ

Έντυπο αίτησης παραίτησης σε μορφή word. Πατήστε εδώ

Υπεύθυνη δήλωση συνημμένη στην αίτηση παραίτησης σε μορφή pdf. Πατήστε εδώ 

Υπεύθυνη δήλωση συνημμένη στην αίτηση παραίτησης σε μορφή word. Πατήστε  εδώ 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από Τετάρτη 1/2/2023 έωσ και Δευτέρα 13/2/2023 και ώρα 15:00