Αναλυτικές οδηγίες υποβολής προαιρετικών προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2023-2024.
1)τα διαβιβαστικά ( συνημμένο 2) για την υποβολή των προγραμμάτων θα στέλνονται ηλεκτρονικά με ευθύνη του/της Δντή/ντριας έως και την Τετάρτη 15/11/2023 στο κεντρικό email της Δ/νσης.
2) τα σχέδια των προγραμμάτων θα υποβάλλονται από τις/τους συντονίστριες/ές τους στην ηλεκτρονική φόρμα που αναγράφεται στο συνημμένο 1.
Οι/ος Υπεύθυνες/ος  Σχολικών Δραστηριοτήτων