Σύμφωνα με την  εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ , Α.Π. Φ11/126281/Δ7 / 14-10-2022 ,  με θέμα «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2022-2023», ο/η συντονιστής/τρια κάθε προγράμματος μεριμνά για την κατάθεση σχετικής έκθεσης αποτίμησης και παραδοτέων (σε ηλεκτρονική μορφή) στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ  της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μέσω του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας. Για τα προγράμματα που  ολοκληρώθηκαν χορηγείται, για το σχολικό έτος 2022-2023, «Βεβαίωση Υλοποίησης Προγράμματος» από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Οι συντονιστές/στριες εκπαιδευτικοί (των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας/Πολιτιστικών Θεμάτων/Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς 2022-2023) καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα αποτίμησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στον  σύνδεσμο που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο μέχρι τη Δευτέρα 5/6/2023.

Οι Διευθύντριες/ές – Προϊστάμενες/οι των σχολικών μονάδων  παρακαλούνται να συμπληρώσουν το συνημμένο έγγραφο με τίτλο «Υπόδειγμα διαβιβαστικού» και να το αποστείλουν  μόνο μέσω του e-mail   που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο μέχρι την Τετάρτη  7  Ιουνίου 2023.

AA Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2022-2023

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ 2022-23