Η συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ε.) Πειραιά με τους Γονείς & Κηδεμόνες αποτελεί προτεραιότητα και καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Με την παρούσα θέλουμε να σας ενημερώσουμε για το πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ της ΔΙ.Π.Ε. Πειραιά (Διοίκησης – Συμβούλων Εκπαίδευσης) και των Γονέων- Κηδεμόνων, ώστε να υπάρχει μια άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση όσον αφορά τα αιτήματα των Γονέων/Κηδεμόνων και να αποφεύγονται προβλήματα ή συγχύσεις.

Στην περίπτωση που οι Γονείς/Κηδεμόνες αντιμετωπίζουν ζητήματα παιδαγωγικής φύσης στην τάξη που φοιτά το παιδί τους, οφείλουν να ακολουθούν την εξής διαδικασία :

  • Να απευθύνονται στον/στην εκπαιδευτικό ο/η οποίος/α διδάσκει το μάθημα και να συνεργάζονται σε πνεύμα αμοιβαιότητας και κατανόησης για την επίλυσή τους.

Ο/Η εκπαιδευτικός, σύμφωνα και με τον εσωτερικό κανονισμό του κάθε σχολείου (που πρέπει να είναι γνωστός στους Γονείς/Κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών), οφείλει να δίνει τις αναγκαίες οδηγίες και να προβαίνει στις απαραίτητες παιδαγωγικές παρεμβάσεις, ενημερώνοντας, συγχρόνως, τους Γονείς/Κηδεμόνες για τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων.

  • Σε περίπτωση που, ακολουθώντας τη διαδικασία αυτή, οι στοχευμένες παιδαγωγικές παρεμβάσεις δεν οδηγήσουν στη ρύθμιση του θέματος (κατά την άποψη του Γονέα/Κηδεμόνα), τότε ο Γονέας/Κηδεμόνας μπορεί να απευθύνεται στον/στη Διευθυντή/Διευθύντρια / Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του σχολείου, παρουσία ή μη και του/της εκπαιδευτικού.

Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας εξαντλεί κάθε δυνατότητα επίλυσης του θέματος δίνοντας σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις σε πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με απώτερο στόχο τη διευθέτηση του θέματος προς όφελος του/της μαθητή/τριας και τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου.

  • Σε περίπτωση, που το όποιο παιδαγωγικό θέμα δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά κατά την άποψη του Γονέα/Κηδεμόνα, τότε ο Διευθυντής/Διευθύντρια του σχολείου μπορεί να υποδείξει την επικοινωνία/συνεργασία με τον/τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης που έχει την επιστημονική/παιδαγωγική καθοδήγηση του σχολείου και/ή τον/τη Σύμβουλο Ειδικότητας.

Ο/Η Σύμβουλος Εκπαίδευσης ή ο/η Σύμβουλος Ειδικότητας, συνεργεί και συμβάλλει στην επίλυση του θέματος με κάθε παιδαγωγικό τρόπο.

  • Σε περίπτωση που, ενώ πραγματοποιηθούν όλες οι παραπάνω ενέργειες και αποβούν άκαρπες κατά την κρίση των Γονέων και Κηδεμόνων αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να εκθέσουν τις απόψεις τους ζητώντας την παρέμβαση της Διοίκησης στην επίλυση του θέματος.

Ενημερώνουμε όλους τους Γονείς/Κηδεμόνες ότι κρίνεται αναγκαία η τήρηση της διαδικασία όπως έχει περιγραφεί και να παρακαλούμε όπως απευθύνονται στη ΔΙ.Π.Ε. Πειραιά μόνο αφού έχουν προηγηθεί τα ανωτέρω βήματα. Σε αντίθετη περίπτωση, το θέμα θα αναπέμπεται στη σχολική μονάδα ώστε να τηρηθεί πιστά η διαδικασία.Επισημαίνουμε επίσης ότι για διοικητικά θέματα οι Γονείς/Κηδεμόνες απευθύνονται στη Διεύθυνση του σχολείου.