Προκηρύσσουμε την πλήρωση, με επιλογή, της θέσης του Διευθυντή του ΕΕΕΕΚ Καβάλας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ που έχουν τα νόμιμα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 της ΥΑ με αριθμ Φ.361.22/6/149788/Ε3 (ΦΕΚ 6141/03-12-2023), σε συνδυασμό με τα άρθρα 31 (παράγραφοι 1, 6δβ), 32, 33, 35 του ν. 4823/2021, να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΥΑ με αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3 (ΦΕΚ 6141/03-12-2023), μέχρι την Τρίτη 02-05-2023 και ώρα 13:00 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: mail@dide.kav.sch.gr.

Για την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για την ΑΙΤΗΣΗ-ΕΕΕΕΚ-ΚΑΒΑΛΑΣ πατήστε ΕΔΩ