Καλούνται οι εκπαιδευτικοί  Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους:

α) Από σχολική μονάδα Γενικής Αγωγής σε σχολική μονάδα Γενικής Αγωγής

β) Από σχολική μονάδα Ειδικής Αγωγής ή Τμήμα Ένταξης σε σχολική μονάδα Ειδικής Αγωγής ή Τμήμα  Ένταξης

να υποβάλλουν αίτηση-εκδήλωση ενδιαφέροντος από την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

Οι αιτήσεις για απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά κατά το ως άνω χρονικό διάστημα με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα επισυνάπτεται η συνημμένη αίτηση απόσπασης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο email: grpyspe@dipe-peiraia.att.sch.gr

Η μοριοδότηση των αιτήσεων θα γίνει με βάση την εγκύκλιο των αποσπάσεων. Τυχόν παραστατικά (πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, βεβαιώσεις φοίτησης τέκνων, ιατρικές γνωματεύσεις, πιστοποιητικά εντοπιότητας ή/και συνυπηρέτησης) που επικαλείται ο/η αιτών/ούσα στην αίτησή του/της, θα ληφθούν υπόψη για τη μοριοδότηση της αίτησης, μόνο αν υποβληθούν συνημμένα ως άνω και έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου. (Σχετ: αρ. πρωτ. 34882/E2/4-4-2024 εγκύκλιος  αποσπάσεων Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, ΑΔΑ: ΡΟΣΤ46ΝΚΠΔ-ΛΓ1).

Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. μετά τη ρύθμιση των λειτουργικών υπεραριθμιών (πριν από την έναρξη του νέου διδακτικού έτους) και σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Σημειώνουμε ότι: α) σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση του/της εκπαιδευτικού για απόσπασή του/της σε άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή σε Υπηρεσία ή Φορέα, η αίτησή του/της για απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά ανακαλείται αυτοδίκαια, β) ο χρόνος απόσπασης δεν λογίζεται ότι διανύθηκε στην οργανική  θέση για κατοχύρωση του δικαιώματος μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96 και του άρθρου 30 του Ν. 3848/2010, γ) οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, σε περίπτωση απόσπασης εντός της περιοχής διορισμού τους, κατοχυρώνουν δικαίωμα για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή  όσο και για βελτίωση θέσης και δ) σε περίπτωση που εκπαιδευτικός επιθυμεί να ανακαλέσει την αίτηση απόσπασης παρακαλείται να το γνωστοποιήσει στο e-mail: grpyspe@dipe-peiraia.att.sch.gr αποστέλλοντας σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης λειτουργικών κενών για την τρέχουσα σχολική  χρονιά, καθώς προηγείται η τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Για τους λόγους αυτούς στην αίτησή σας αναγράφεται ΜΟΝΟ η πρόθεσή σας για απόσπαση. Για τη δήλωση λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων, θα ενημερωθείτε με νεότερη πρόσκληση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

Λόγω φόρτου εργασιών, η επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά για θέματα σχετικά με τη διαδικασία των αποσπάσεων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., θα γίνεται μόνο με αποστολή ηλ. μηνύματος στην ηλ. διεύθυνση: e-data@dipe-peiraia.att.sch.gr

Για το έντυπο αίτησης απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Γενικής Αγωγής, πατήστε εδώ

Για το έντυπο αίτησης απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ε.Α.Ε., πατήστε εδώ