Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, να υποβάλουν αίτηση-εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 έως και την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Οι αιτήσεις για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στο http://dipe-peiraia.att.sch.gr.  (Συνημμένες οι σχετικές οδηγίες υποβολής αίτησης).

Η μοριοδότηση των αιτήσεων θα γίνει με βάση την εγκύκλιο των αποσπάσεων, η οποία είναι διαφορετική από αυτή των μεταθέσεων. Τυχόν παραστατικά (πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, βεβαιώσεις φοίτησης τέκνων, ιατρικές γνωματεύσεις, πιστοποιητικά εντοπιότητας ή/και συνυπηρέτησης) που επικαλείται ο/η αιτών/ούσα στην ηλεκτρονική αίτησή του/της θα ληφθούν υπόψη για τη μοριοδότηση της αίτησης, μόνο αν υποβληθούν στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση (mail@dipe-peiraia.att.sch.gr) ή μέσα από την υπηρεσία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, κι έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου. (Σχετ: αρ. πρωτ. 38342/E2/04-04-2022, ΑΔΑ:6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ, εγκύκλιος  αποσπάσεων, και αρ. πρωτ. 144421/Ε2/11-11-2021, ΑΔΑ: Ψ85Ρ46ΜΤΛΗ-7Λ8, εγκύκλιος μεταθέσεων).

Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει από το ΠΥΣΠΕ μετά από τη ρύθμιση των λειτουργικών υπεραριθμιών (πριν από την έναρξη του νέου διδακτικού έτους) και σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Υπενθυμίζουμε ότι η απόσπαση από τη Γενική στην Ειδική Αγωγή διενεργείται σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 38342/E2/04-04-2022, εγκύκλιο αποσπάσεων μέσω του ΟΠΣΥΔ.

Σημειώνουμε ότι: α) σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση του/της εκπαιδευτικού για απόσπασή του/της σε άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή σε Υπηρεσία ή Φορέα, η αίτησή του/της για απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά ανακαλείται αυτοδίκαια, β) ο χρόνος απόσπασης δε λογίζεται  ότι διανύθηκε στην οργανική  θέση για κατοχύρωση του δικαιώματος μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96 και του άρθρου 30 του Ν. 3848/2010, γ)στη συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών συμπεριλαμβάνεται και η απόσπαση από σχολείο σε σχολείο εντός της περιοχής διορισμού τους κατά το δεύτερο έτος υπηρεσίας. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη τόσο για  μετάθεση από περιοχή σε περιοχή όσο και για βελτίωση.

 

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τις οδηγίες πατήστε εδώ.