Η Διευθύντρια Π.Ε. Πειραιά έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της αρ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Υ.Α., όπως ισχύει, καλεί τους/τις υποψήφιους/ες Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Πειραιά, οι οποίοι/ες έγιναν δεκτοί/ες στη διαδικασία επιλογής, να προσέλθουν σε συνέντευξη σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα συνεντεύξεων.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για το πρόγραμμα των συνεντεύξεων πατήστε εδώ