Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 08/12/2023 μέχρι 22/12/2023 και ώρα Ελλάδος 15:00.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της  ημεδαπής, που ανήκουν σε κλάδους/ειδικότητες του Παραρτήματος ΙΙΙ της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον: α) έχουν συμπληρώσει 5ετή εκπαιδευτική υπηρεσία,με 3ετή διδακτική υπηρεσία σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως και 31/08/2023, μετά το ΦΕΚ διορισμού και β) έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση της γλώσσας της Χώρας στην οποία αποσπώνται ή εναλλακτικά στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της Χώρας απόσπασης.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ