Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καλεί:

-Τους ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής

Τους ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής

-Τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά και αιτούντες ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για τοποθέτηση, από τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 έως την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00, έχοντας υπόψη τα κενά του συνημμένου πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο τρόπος υποβολής της αίτησης -δήλωσης προτιμήσεων είναι ο ακόλουθος:

Από την ιστοσελίδα της ΔΙΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ επιλέγετε “e-Αίτηση”  και οδηγείστε στο “Πρωτόκολλο-Λοιπές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες”. Μετά την ταυτοποίηση με τους κωδικούς taxisnet  επιλέγετε : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΠΕ  και στη συνέχεια ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, συμπληρώνετε την αίτηση και κάνετε ΥΠΟΒΟΛΗ. Στη σελίδα εκτύπωσης που εμφανίζεται, φαίνεται πλέον και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης. Σας επισημαίνουμε ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή δεν θα είναι διαθέσιμη μετά τη λήξη της προθεσμίας (30/08/2022 ώρα 13:00).

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

Η υποβολή της αίτησης-δήλωσης προτιμήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και μόνο με τον παραπάνω υποδεικνυόμενο τρόπο. Ως εκ τούτου, δηλώσεις προτίμησης που υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές.

Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία που δηλώνετε στην αίτηση-δήλωση προτιμήσεων έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παρ. 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

 

Διευκρινίσεις ως προς τη συμπλήρωση της αίτησης-δήλωσης προτιμήσεων:

Κριτήριο ΕΓΓΑΜΟΣ:

Δηλώνετε NAI στις περιπτώσεις που συντρέχει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης.

Προσοχή: Λαμβάνουν μόρια γάμου και οι σε χηρεία και άγαμοι εκπαιδευτικοί, καθώς και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια ή η από κοινού άσκηση της επιμέλειας (ν.4800/2021-ΦΕΚ 81Α ) άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων). Επομένως, για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δηλώσουν ΝΑΙ στο κριτήριο ΕΓΓΑΜΟΣ. 

Κριτήριο ΠΑΙΔΙΑ:

Δηλώνετε τον αριθμό άγαμων ανήλικων ή παιδιών που σπουδάζουν (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα). Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και ως σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31 η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι τοποθετήσεις.

Κριτήριο ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ:

α) Προκειμένου περί συζύγων που είναι υπάλληλοι του δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή υπάλληλοι του υπόλοιπου δημόσιου τομέα όπως αυτός καθορίστηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει ή άμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί, συνυπηρέτηση συντρέχει όταν ο ή η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στον συγκεκριμένο τόπο.

β) Προκειμένου περί συζύγων που είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθεροι επαγγελματίες, συνυπηρέτηση συντρέχει όταν ο ή η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η τοποθέτηση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Εκπαιδευτικοί σύζυγοι αναπληρωτών δεν δικαιούνται μονάδες συνυπηρέτησης (γνωμοδότηση 95/91 Γραφείου Νομικού Συμβούλου Κ.Υ. ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

Κριτήριο ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ:

Η μόνιμη διαμονή του εκπαιδευτικού σ’ έναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογισμό των μονάδων εντοπιότητας. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι δημότης από διετίας του δήμου της περιοχής στην οποία ζητείται τοποθέτηση.

 

Σημαντική ανακοίνωση μόνο ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ κλάδου ΠΕ70 της Β’ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: Δίνουμε την επιλογή μόνο στους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ70 της περιοχής Β’ Πειραιά λόγω των λειτουργικών υπεραριθμιών που ενδέχεται να προκύψουν στον κλάδο τους και την περιοχή τους, να κριθούν ως λειτουργικά υπεράριθμοι και να τοποθετηθούν στην περιοχή Α’ Πειραιά. Ως προς την κρίση της υπεραριθμίας θα ληφθεί υπόψη η κατάταξη στον αξιολογικό πίνακα και θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί με τα περισσότερα μόρια. Στην περίπτωση αυτή θα λαμβάνουν τα μόρια μετάθεσης της περιοχής Β’. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η επιλογή αυτή, θα πρέπει να δηλώσουν ΝΑΙ στο πεδίο «ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 Β’ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΚΡΙΘΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ».

Για θέματα υποστήριξης σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας και τεχνικά προβλήματα μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο helpdesk@dipe-peiraia.att.sch.gr .

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τον πίνακα κενών Γενικής Αγωγής, πατήστε εδώ

Σημαντικό: μεταξύ των είκοσι σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να δηλώσουν και σχολικές μονάδες με μηδέν λειτουργικά κενά, καθώς ενδέχεται κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων να προκύψει λειτουργικό κενό από τους εκπαιδευτικούς αιτούμενους απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ.