Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καλεί:

Τους ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ , ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ της ΔΠΕ Πειραιά και αιτούντες ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής Κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07

 να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους για τοποθέτηση, από τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 έως την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00, έχοντας υπόψη τα κενά του συνημμένου πίνακα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο τρόπος υποβολής της αίτησης -δήλωσης προτιμήσεων είναι ο ακόλουθος:

Μόνο οι εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07 αποστέλλουν ηλεκτρονικά την ενυπόγραφη δήλωση τοποθέτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:mail@dipepeiraia.att.sch.gr

 

Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία που δηλώνετε στην αίτηση-δήλωση προτιμήσεων έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παρ. 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

 

Διευκρινίσεις ως προς τη συμπλήρωση της αίτησης-δήλωσης προτιμήσεων:

Κριτήριο ΕΓΓΑΜΟΣ:

Δηλώνετε NAI στις περιπτώσεις που συντρέχει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης.

Προσοχή: Λαμβάνουν μόρια γάμου και οι σε χηρεία και άγαμοι εκπαιδευτικοί, καθώς και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια ή η από κοινού άσκηση της επιμέλειας (ν.4800/2021-ΦΕΚ 81Α ) άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων). Επομένως, για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δηλώσουν ΝΑΙ στο κριτήριο ΕΓΓΑΜΟΣ. 

Κριτήριο ΠΑΙΔΙΑ:

Δηλώνετε τον αριθμό άγαμων ανήλικων ή παιδιών που σπουδάζουν (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα). Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και ως σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31 η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι τοποθετήσεις.

Κριτήριο ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ:

α) Προκειμένου περί συζύγων που είναι υπάλληλοι του δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή υπάλληλοι του υπόλοιπου δημόσιου τομέα όπως αυτός καθορίστηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει ή άμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί, συνυπηρέτηση συντρέχει όταν ο ή η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στον συγκεκριμένο τόπο.

β) Προκειμένου περί συζύγων που είναι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθεροι επαγγελματίες, συνυπηρέτηση συντρέχει όταν ο ή η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η τοποθέτηση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Εκπαιδευτικοί σύζυγοι αναπληρωτών δεν δικαιούνται μονάδες συνυπηρέτησης (γνωμοδότηση 95/91 Γραφείου Νομικού Συμβούλου Κ.Υ. ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

Κριτήριο ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ:

Η μόνιμη διαμονή του εκπαιδευτικού σ’ έναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογισμό των μονάδων εντοπιότητας. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι δημότης από διετίας του δήμου της περιοχής στην οποία ζητείται τοποθέτηση.

Για το έντυπο αίτησης  εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 πατήστε εδώ

Για το έντυπο αίτησης  εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 πατήστε  εδώ

Για τα κενά κλαδου ΠΕ05 πατήστε εδώ

Για τα κενά κλαδου ΠΕ07 πατήστε εδώ