2664  5-2-2020 Συμμετοχή σχολικών μονάδων σε πρόγραμμα ανακύκλωσης του Υ.ΠΑΙ.Θ και καταγραφή  της υφιστάμενης κατάστασης τους

Έγγραφο του ΥΠΑΙΘ