ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Αγωγή Υγείας- Πολιτιστικά Θέματα) ΜΕΧΡΙ την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου  2020  ΜΌΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ EMAIL peragypol@gmail.com.
 

Συνημμένα:

  1.  Εγκύκλιο Σχολ. Δραστηριοτήτων ΥΠΑΙΘ, 2020-21

   2. Οδηγίες υποβολής προγραμμάτων Σχολ. Δραστηριοτήτων για την Α/θμια Εκπ/ση (Περιβαλλοντική Αγωγή,  Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά Θέματα).

   3. Διαβιβαστικό  και Συνολικός πίνακας προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

   4.  Έντυπο  υποβολής σχεδίου προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

   5. Έντυπο  υποβολής σχεδίου προγράμματος Αγωγής Υγείας

   6. Έντυπο  υποβολής σχεδίου προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων