Τα παρακάτω προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων, τα οποία είχαν υποβληθεί για το σχολικό έτος 2014-2015, δεν υλοποιήθηκαν σύμφωνα με την ενημέρωση που απέστειλαν οι Δ/ντριες-Δ/ντές, Προιστάμενες-οι των σχολικών μονάδων, όπως ορίζεται στην εγκύκλιο με αριθμ.πρωτ. 167127/Γ7-15/10/2014 της Δ/νσης Συμβουλευτικού Προσανατολισμού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

MH ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2014-15