Παρουσιολόγια ΕΣΠΑ Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2014

Για τα παρουσιολογια της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 2», πατήστε εδώ.

Για τα παρουσιολόγια της Πράξης «Στήριξη των σχολείων με ΕΑΕΠ- ΑΠ 2», πατήστε εδώ.

Για τα παρουσιολόγια της Πράξης «Υποστήριξη των ολοήμερων σχολείων (Β) – ΑΠ 2», πατήστε εδώ.

Για τα παρουσίολόγια της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- ΑΠ 2», πατήστε εδώ.

Για τα παρουσιολόγια της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ 2», πατήστε εδώ.

Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Αναπληρωτών ΕΣΠΑ της Πράξης «Υποστήριξη των ολοήμερων σχολείων (Β) – ΑΠ 2», πατήστε εδώ.  

Για τα παρουσιολόγια της Πράξης  «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες -Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», πατήστε εδώ.

Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Ε.Ε.Π. που στελεχώνει τις ΕΔΕΑΥ, πατήστε εδώ.