ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων που τοποθετήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1853/18-04-2023  (ΑΔΑ: 9ΛΥΜ46ΜΤΛΗ-2ΘΠ) Απόφαση της Διευθύντριας Π.Ε.  Πειραιά, από τη Δευτέρα  19 Ιουνίου 2023  έως και την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023, να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους και να αναλάβουν καθήκοντα υπηρεσίας.

Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλουν το έγγραφο ανάληψής τους συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@dipe-peiraia.att.sch.gr

Για το έντυπο αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας, πατήστε εδώ