Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους:
α) Από σχολική μονάδα Γενικής Αγωγής σε σχολική μονάδα Γενικής Αγωγής
β) Από σχολική μονάδα Ειδικής Αγωγής ή Τμήμα Ένταξης σε σχολική μονάδα Ειδικής Αγωγής ή Τμήμα Ένταξης
να υποβάλλουν αίτηση-εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 έως και την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023.
Οι αιτήσεις για απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά κατά το ως άνω χρονικό διάστημα με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα επισυνάπτεται η συνημμένη αίτηση απόσπασης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο e-mail: grpyspe@dipe-peiraia.att.sch.gr .Η μοριοδότηση των αιτήσεων θα γίνει με βάση την εγκύκλιο των αποσπάσεων. Τυχόν παραστατικά (πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, βεβαιώσεις φοίτησης τέκνων, ιατρικές γνωματεύσεις, πιστοποιητικά εντοπιότητας ή/και συνυπηρέτησης) που επικαλείται ο/η αιτών/ούσα στην αίτησή του/της, θα ληφθούν υπόψη για τη μοριοδότηση της αίτησης, μόνο αν υποβληθούν συνημμένα ως άνω και έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου. (Σχετ: αρ. πρωτ. 34740/E2/27-03-2023, εγκύκλιος αποσπάσεων Υ.ΠΑΙ.Θ. ΑΔΑ: ΨΙΗΧ46ΜΤΛΗ-Ο6Ττου, κεφ. Δ΄σελ.8).
Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. μετά τη ρύθμιση των λειτουργικών υπεραριθμιών (πριν από την έναρξη του νέου διδακτικού έτους) και σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων.
Υπενθυμίζουμε ότι η απόσπαση από τη Γενική στην Ειδική Αγωγή διενεργείται σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 34740/E2/27-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΙΗΧ46ΜΤΛΗ-Ο6Τ), εγκύκλιο αποσπάσεων.
Σημειώνουμε ότι: α) σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση του/της εκπαιδευτικού για απόσπασή του/της σε άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή σε Υπηρεσία ή Φορέα, η αίτησή του/της για απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά ανακαλείται αυτοδίκαια, β) ο χρόνος απόσπασης δε λογίζεται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση για κατοχύρωση του δικαιώματος μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96 και του άρθρου 30 του Ν. 3848/2010 και γ) οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, σε περίπτωση απόσπασης εντός της περιοχής διορισμού τους, κατοχυρώνουν δικαίωμα για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή όσο και για βελτίωση θέσης.
Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης λειτουργικών κενών για την τρέχουσα σχολική χρονιά, καθώς προηγείται η τοποθέτηση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Για τους λόγους αυτούς στην αίτησή σας αναγράφεται ΜΟΝΟ η πρόθεσή σας για απόσπαση. Για τη δήλωση λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων, θα ενημερωθείτε με νεότερη πρόσκληση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.
Λόγω φόρτου εργασιών, η επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά για θέματα σχετικά με τη διαδικασία των αποσπάσεων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., θα γίνεται μόνο με αποστολή ηλ. μηνύματος στην ηλ. διεύθυνση: e-data@dipe-peiraia.att.sch.gr
Της παρούσης να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ