Επισημαίνουμε ότι οι νεοδιοριζόμενες ΕΕΠ θα μισθοδοτηθούν από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας τους με το εισαγωγικό Μισθολογικό Κλιμάκιο (Μ.Κ.) 1 μέχρι την ολοκλήρωση της υποβολής όλων των δικαιολογητικών, του ελέγχου τους από την υπηρεσία και της αναγνώρισης προϋπηρεσίας και τυχόν συναφών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΠΥΣΕΕΠ Αττικής). Η δε αναγνώριση θα ανατρέχει από ημερομηνία αιτήσεως.

Εφιστούμε την προσοχή στη λεπτομερή μελέτη των οδηγιών που ακολουθούν (0. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ), προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν δυσκολία στην ορθή συμπλήρωση και κατάθεση των δικαιολογητικών.

Ανακοινοποίηση οδηγιών (σελίδα 4 ΒΗΜΑ 2ο– διαγράφεται «διδακτικά καθήκοντα» και αντικαθίσταται με υποστηρικτικά καθήκοντα).

Για τις ανακοινοποιημένες οδηγίες πατήστε εδώ

Για τις οδηγίες πατήστε εδώ

1. Για την αίτηση καταχώρισης δικαιολογητικών στο ΠΜ πατήστε εδώ

2. Για την αίτηση αναγνώρισης συνάφειας Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού Τίτλου πατήστε εδώ

3. Για την αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας πατήστε εδώ

4. Για την αίτηση οικογενειακού εποδόματος πατήστε εδώ

5. Για την αίτηση καταχώρισης περιουσιακής κατάστασης πατήστε εδώ

1. Για την υπεύθυνη δήλωση αναγνώρισης μισθολογικής προϋπηρεσίας πατήστε εδώ

2. Για την υπεύθυνη δήλωση ασφαλιστικής κάλυψης πατήστε εδώ

3. Για την υπεύθυνη δήλωση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος πατήστε εδώ

4. Για την υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλυμάτων διορισμού πατήστε εδώ

5. Για την υπεύθυνη δήλωση ελλιπών δικαιολογητικών πατήστε εδώ

6. Για το έντυπο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης πατήστε εδώ