ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ/ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ/ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α/Α ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1 27/05/2022 -Προσδιορισμός Οργανικών Κενών Γενικής Αγωγής

-Προσδιορισμός Οργανικών Κενών Ειδικής Αγωγής

-Καθορισμός Ειδικών Κατηγοριών Μετάθεσης

-Ανάρτηση πίνακα μοριοδότησης ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών

2 27/05/2022 έως 30/05/2022 Υποβολή αντιρρήσεων, για τυχόν λάθη ή παραλείψεις  επί του πίνακα μοριοδότησης ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών
3 27/05/2022 έως 02/06/2022 Υποβολή δηλώσεων Τοποθέτησης Γενικής και Ειδικής Αγωγής
4 03/06/2022 Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα  οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων/βελτίωσης θέσης (Α Φάση)
5 03/06/2022 έως 06/06/2022 Υποβολή ενστάσεων  επί του προσωρινού πίνακα οριστικών τοποθετήσεων/μεταθέσεων/βελτίωσης θέσης από τους εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής
6 07/06/2022 Εξέταση Ενστάσεων

Ανακοίνωση εναπομεινάντων κενών

7 07/06/2022 έως 09/06/2022 Υποβολή αιτήσεων Β΄ Φάσης Τοποθετήσεων
8 10/06/2022 Οριστικοποίηση τοποθετήσεων Α,  Β Φάσης –Γ Φάσης – Υποχρεωτικών τοποθετήσεων σε εναπομείναντα οργανικά κενά χωρίς δήλωση εκπαιδευτικών